Internet Download Manager 6.26 Build 1 Crack Free Download BY CMTEAMPK

ZaidAsghar

ZaidPCPK
Staff member
Messages
1,144
Points
85
Offline
Internet Download Manager 6.26 Build 1 has a smart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads. Unlike other download accelerators and managers that segment files before downloading starts, Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process.

Features:
• All popular browsers and applications are supported!
Internet Download Manager has been tested with the following browsers: Internet Explorer, MSN Explorer, AOL, Netscape Communicator, Netscape 6, Netscape 7, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Opera, NetCaptor, UltraBrowser, Slim Browser, Avant Browser, MyIE2, Optimal Desktop, Ace Explorer, Advanced Browser, 27 Tools-in-1 Wichio Browser, WindowSurfer, 550 Access Browser, FineBrowser Freeware, Kopassa Browser, Fast Browser Pro, Enigma Browser, GoSuRF, K-Meleon, Smart Explorer, The Off By One Web Browser, Smartalec Voyager, CrystalPort AppCapture, The Family Browser, XANA Web Browser, Bluto, AutoSurf, 32bit Web Browser, BrowseMan, WrestlingBrowser, Eminem Browser, UltraBrowser, Cygsoft LDAP Browser, and Net M@nager. Internet Download Manager supports all versions of popular browsers, and can be integrated into any 3rd party Internet applications.

• Easy downloading with one click.
When you click on a download link in a browser, IDM will take over the download and accelerate it. IDM supports HTTP, FTP, HTTPS and MMS protocols.

• Download Speed Acceleration.
Internet Download Manager can accelerate downloads by up to 5 times due to its intelligent dynamic file segmentation technology. Unlike other download managers and accelerators Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process and reuses available connections without additional connect and login stages to achieve best acceleration performance.

• Download Resume.
Internet Download Manager will resume unfinished download from the place where they left off.

• YouTube grabber.
Internet Download Manager can grab FLV videos from popular sites like YouTube, MySpaceTV, and Google Video.

• Simple installation wizard.
Quick and easy installation program will make necessary settings for you, and check your connection at the end to ensure trouble free installation of Internet Download Manager

• Drag and Drop.
You may simply drag and drop links to IDM, and drag and drop downloaded files out of Internet Download Manager.

• Automatic Antivirus checking.
Antivirus checking makes your downloads free from viruses and trojans.

• Advanced Browser Integration.
When enabled, the feature can be used to catch any download from any application. None of download managers have this feature.

• Built-in Scheduler.
Internet Download Manager can connect to the Internet at a set time, download the files you want, disconnect, or shut down your computer when it’s done.

• IDM includes web site spider and grabber.
IDM downloads all required files that are specified with filters from web sites, for example all pictures from a web site, or subsets of web sites, or complete web sites for offline browsing. It’s possible to schedule multiple grabber projects to run them once at a specified time, stop them at a specified time, or run periodically to synchronize changes.

• IDM supports many types of proxy servers.
For example, IDM works with Microsoft ISA, and FTP proxy servers.

• IDM supports main authentication protocols:
Basic, Negotiate, NTLM, and Keberos. Thus IDM can access many Internet and proxy servers using login name and password.

• Download All feature.
IDM can add all downloads linked to the current page. It’s easy to download multiple files with this feature.

• Customizable Interface.
You may choose the order, and what buttons and columns appear on the main IDM window.

• Download Categories.
Internet Download Manager can be used to organize downloads automatically using defined download categories.

• Quick Update Feature.
Quick update may check for new versions of IDM and update IDM once per week.

• Download limits.
Progressive downloading with quotas feature. The feature is useful for connections that use some kind of fair access policy (or FAP) like Direcway, Direct PC, Hughes, etc.

• IDM is multilingual.
IDM is translated to Albanian, Arabic, Azerbaijan, Bosnian, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Farsi, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Thai, Turkish, and Uzbek languages.

What’s new in version 6.26 Build 1 ????

(Released: Sep 07, 2016)

 • Added support for IPV6 Internet addresses
  Improved “Start Download Info” dialog
  Fixed a freezing problem when “save to” path is on a network drive
  Fixed bugs with IE and Firefox integration
 

PRAWOR

Registered User
Messages
10
Points
5
Offline
[Quote = "Zaid Asghar, poczta: 5623, członek: 194"]
Internet Download Manager 6.26 Budowa 1 posiada inteligentnego pobierania logika akceleratora, że inteligentne funkcje dynamicznej segmentacji pliku i bezpieczne wieloczęściowy technologii pobierania przyspieszenia swoje pliki do pobrania. W przeciwieństwie do innych akceleratorów pobierania i menedżerów, że pliki segmentów, przed rozpoczęciem pobierania, Internet Download Manager segmentów pobranych plików dynamicznie podczas procesu pobierania.

Cechy:
• Wszystkie popularne przeglądarki i aplikacje są obsługiwane!
Internet Download Manager został przetestowany z następującymi przeglądarkami: Internet Explorer, MSN Explorer, AOL, Netscape Communicator, Netscape 6, Netscape 7, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Opera, NetCaptor, UltraBrowser Slim Browser, Avant Browser, MyIE2, Optimal Desktop, Ace Explorer, Advanced Browser, 27 Tools-in-1 Wichio Browser, WindowSurfer, 550 dostęp przez przeglądarkę, FineBrowser freeware, Kopassa Browser, fast Browser Pro Enigma Browser, GoSuRF, K-Meleon Smart Explorer Off By One Przeglądarka internetowa, Smartalec Voyager, CrystalPort AppCapture, rodzina przeglądarki, XANA Web Browser, Bluto, autosurf, 32bit Web Browser, BrowseMan, WrestlingBrowser Eminem Browser, UltraBrowser, Cygsoft LDAP Browser oraz Net M @ nager. Internet Download Manager obsługuje wszystkie wersje popularnych przeglądarek i może być zintegrowany z dowolnych aplikacji 3rd stron internetowych.

• Łatwe pobieranie za pomocą jednego kliknięcia.
Po kliknięciu na odnośnik pobierania w przeglądarce, IDM przejmie pobrać i przyspieszyć go. IDM obsługuje protokoły HTTP, FTP, HTTPS i protokoły MMS.

• Przyspieszenie Prędkość pobierania.
Internet Download Manager może przyspieszyć pobieranie plików nawet do 5 razy ze względu na dynamiczny inteligentnych technologii segmentacji pliku. W odróżnieniu od innych menedżerów pobierania i akceleratorów Internet Download Manager segmentów pobranych plików dynamicznie podczas procesu pobierania oraz ponowne wykorzystanie dostępnych połączeń, bez dodatkowych etapów łączenia się i logowania do przyspieszenia osiągnięcia najlepszych wyników.

• Pobierz CV.
Internet Download Manager zostanie wznowiona niedokończone pobrać z miejsca, w którym zostało przerwane.

• grabber YouTube.
Internet Download Manager można pobrać filmy FLV z popularnych witryn takich jak YouTube, MySpaceTV i Google Video.

• Prosty kreator instalacji.
Szybki i łatwy program instalacyjny dokona niezbędnych ustawień dla Ciebie, i sprawdzić połączenie na koniec, aby zapewnić bezproblemową instalację Internet Download Manager

• Przeciągnij i upuść.
Można po prostu przeciągnij i upuść linki do IDM, i przeciągnąć i upuścić pliki pobrane z Internet Download Manager.

• Automatyczne sprawdzanie antywirusowe.
sprawdzanie antywirusowe sprawia, że pliki do pobrania wolne od wirusów i koni trojańskich.

• Zaawansowana integracja przeglądarki.
Po włączeniu tej funkcji można używać do połowu wszelkich pobrać z dowolnej aplikacji. Żaden z menedżerów pobierania mają tę funkcję.

• Wbudowany Scheduler.
Internet Download Manager może połączyć się z Internetem w terminie, pobierać pliki, które chcesz odłączyć lub wyłączyć komputer, kiedy to zrobić.

• IDM obejmuje pająk stronie internetowej i łapacz.
IDM pliki do pobrania wszystkich wymaganych plików, które są określone w filtry z witryn internetowych, na przykład wszystkie zdjęcia z witryny internetowej lub podgrup witryn internetowych lub całych witryn internetowych do przeglądania w trybie offline. Jest to możliwe, aby zaplanować grabber wiele projektów, aby uruchomić je raz na określony czas, zatrzymać je w określonym czasie, lub uruchomić okresowo do synchronizacji zmian.

• IDM obsługuje wiele rodzajów serwerów proxy.
Na przykład, IDM współpracuje z Microsoft ISA, i serwerów proxy FTP.

• IDM obsługuje główne protokoły uwierzytelniania:
Basic, Negotiate, NTLM i Keberos. W ten sposób można uzyskać dostęp do wielu IDM internetowych i serwerów proxy przy użyciu loginu i hasła.

• pobranie wszystkich funkcji.
IDM może dodać wszystkie pliki do pobrania związane z bieżącą stroną. Łatwo pobierać wiele plików z tej funkcji.

• konfigurowalny interfejs.
Można wybrać kolejność, a co przyciski i kolumny pojawiają się w oknie głównym IDM.

• Pobierz kategorie.
Internet Download Manager może być wykorzystane do zorganizowania pliki do pobrania automatycznie za pomocą zdefiniowanych kategorii pobierania.

• Funkcja szybkiego Aktualizuj.
Szybka aktualizacja może sprawdzić nowe wersje IDM IDM i aktualizować raz w tygodniu.

• limity pobierania.
Progresywne pobieranie z kontyngentów funkcji. Funkcja ta jest przydatna w przypadku połączeń, które używają pewnego rodzaju uczciwej polityki dostępu (lub FAP) jak Direcway Direct PC, Hughes, itp

• IDM jest wielojęzyczna.
IDM jest przetłumaczony na albański, arabski, Azerbejdżanu, Bośni, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, holenderski, perski, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, litewski, macedoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, serbski, słowacki, słoweński, hiszpański, tajski, turecki, i uzbeckim.

Co nowego w wersji 6.26 produkcji 1 ????

(Wydany: 07 wrzesień 2016)


 • Dodano wsparcie dla IPv6 adresy internetowe
  ulepszone "Zacznij Download Info" Okno
  Naprawiono problem zamarzania kiedy "zapisz jako" ścieżka jest na dysku sieciowym
  Poprawiono błędy z integracją IE i Firefox
[/ZACYTOWAĆ]
 

Ahsan226

Registered User
Messages
6
Points
5
Offline
[HIDE-REPLY-THANKS][/HIDE-REPLY-THANKS]
[Quote = "Zaid Asghar, poczta: 5623, członek: 194"]
Internet Download Manager 6.26 Budowa 1 posiada inteligentnego pobierania logika akceleratora, że inteligentne funkcje dynamicznej segmentacji pliku i bezpieczne wieloczęściowy technologii pobierania przyspieszenia swoje pliki do pobrania. W przeciwieństwie do innych akceleratorów pobierania i menedżerów, że pliki segmentów, przed rozpoczęciem pobierania, Internet Download Manager segmentów pobranych plików dynamicznie podczas procesu pobierania.

Cechy:
• Wszystkie popularne przeglądarki i aplikacje są obsługiwane!
Internet Download Manager został przetestowany z następującymi przeglądarkami: Internet Explorer, MSN Explorer, AOL, Netscape Communicator, Netscape 6, Netscape 7, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Opera, NetCaptor, UltraBrowser Slim Browser, Avant Browser, MyIE2, Optimal Desktop, Ace Explorer, Advanced Browser, 27 Tools-in-1 Wichio Browser, WindowSurfer, 550 dostęp przez przeglądarkę, FineBrowser freeware, Kopassa Browser, fast Browser Pro Enigma Browser, GoSuRF, K-Meleon Smart Explorer Off By One Przeglądarka internetowa, Smartalec Voyager, CrystalPort AppCapture, rodzina przeglądarki, XANA Web Browser, Bluto, autosurf, 32bit Web Browser, BrowseMan, WrestlingBrowser Eminem Browser, UltraBrowser, Cygsoft LDAP Browser oraz Net M @ nager. Internet Download Manager obsługuje wszystkie wersje popularnych przeglądarek i może być zintegrowany z dowolnych aplikacji 3rd stron internetowych.

• Łatwe pobieranie za pomocą jednego kliknięcia.
Po kliknięciu na odnośnik pobierania w przeglądarce, IDM przejmie pobrać i przyspieszyć go. IDM obsługuje protokoły HTTP, FTP, HTTPS i protokoły MMS.

• Przyspieszenie Prędkość pobierania.
Internet Download Manager może przyspieszyć pobieranie plików nawet do 5 razy ze względu na dynamiczny inteligentnych technologii segmentacji pliku. W odróżnieniu od innych menedżerów pobierania i akceleratorów Internet Download Manager segmentów pobranych plików dynamicznie podczas procesu pobierania oraz ponowne wykorzystanie dostępnych połączeń, bez dodatkowych etapów łączenia się i logowania do przyspieszenia osiągnięcia najlepszych wyników.

• Pobierz CV.
Internet Download Manager zostanie wznowiona niedokończone pobrać z miejsca, w którym zostało przerwane.

• grabber YouTube.
Internet Download Manager można pobrać filmy FLV z popularnych witryn takich jak YouTube, MySpaceTV i Google Video.

• Prosty kreator instalacji.
Szybki i łatwy program instalacyjny dokona niezbędnych ustawień dla Ciebie, i sprawdzić połączenie na koniec, aby zapewnić bezproblemową instalację Internet Download Manager

• Przeciągnij i upuść.
Można po prostu przeciągnij i upuść linki do IDM, i przeciągnąć i upuścić pliki pobrane z Internet Download Manager.

• Automatyczne sprawdzanie antywirusowe.
sprawdzanie antywirusowe sprawia, że pliki do pobrania wolne od wirusów i koni trojańskich.

• Zaawansowana integracja przeglądarki.
Po włączeniu tej funkcji można używać do połowu wszelkich pobrać z dowolnej aplikacji. Żaden z menedżerów pobierania mają tę funkcję.

• Wbudowany Scheduler.
Internet Download Manager może połączyć się z Internetem w terminie, pobierać pliki, które chcesz odłączyć lub wyłączyć komputer, kiedy to zrobić.

• IDM obejmuje pająk stronie internetowej i łapacz.
IDM pliki do pobrania wszystkich wymaganych plików, które są określone w filtry z witryn internetowych, na przykład wszystkie zdjęcia z witryny internetowej lub podgrup witryn internetowych lub całych witryn internetowych do przeglądania w trybie offline. Jest to możliwe, aby zaplanować grabber wiele projektów, aby uruchomić je raz na określony czas, zatrzymać je w określonym czasie, lub uruchomić okresowo do synchronizacji zmian.

• IDM obsługuje wiele rodzajów serwerów proxy.
Na przykład, IDM współpracuje z Microsoft ISA, i serwerów proxy FTP.

• IDM obsługuje główne protokoły uwierzytelniania:
Basic, Negotiate, NTLM i Keberos. W ten sposób można uzyskać dostęp do wielu IDM internetowych i serwerów proxy przy użyciu loginu i hasła.

• pobranie wszystkich funkcji.
IDM może dodać wszystkie pliki do pobrania związane z bieżącą stroną. Łatwo pobierać wiele plików z tej funkcji.

• konfigurowalny interfejs.
Można wybrać kolejność, a co przyciski i kolumny pojawiają się w oknie głównym IDM.

• Pobierz kategorie.
Internet Download Manager może być wykorzystane do zorganizowania pliki do pobrania automatycznie za pomocą zdefiniowanych kategorii pobierania.

• Funkcja szybkiego Aktualizuj.
Szybka aktualizacja może sprawdzić nowe wersje IDM IDM i aktualizować raz w tygodniu.

• limity pobierania.
Progresywne pobieranie z kontyngentów funkcji. Funkcja ta jest przydatna w przypadku połączeń, które używają pewnego rodzaju uczciwej polityki dostępu (lub FAP) jak Direcway Direct PC, Hughes, itp

• IDM jest wielojęzyczna.
IDM jest przetłumaczony na albański, arabski, Azerbejdżanu, Bośni, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, holenderski, perski, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, litewski, macedoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, serbski, słowacki, słoweński, hiszpański, tajski, turecki, i uzbeckim.

Co nowego w wersji 6.26 produkcji 1 ????

(Wydany: 07 wrzesień 2016) • Dodano wsparcie dla IPv6 adresy internetowe
  ulepszone "Zacznij Download Info" Okno
  Naprawiono problem zamarzania kiedy "zapisz jako" ścieżka jest na dysku sieciowym
  Poprawiono błędy z integracją IE i Firefox
[/ZACYTOWAĆ]
 
Click here to login using your socials account